Concello de Teo

OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO PARA DESCARGA

(En el caso de que el Sujeto Pasivo posea su residencia habitual fuera España)

ATENCIÓN!!! No caso de autoliquidarse polo concepto deCOMUNICACIÓN PREVIA ( OBRAS MENORES) E ICIO”, deberá obrigatoriamente  liquidarse por dúas tarifas, así deberá escoller a tarifa correspondente a “comunicación previa ( obrigatoria)” e marcar + agregar tarifa  , escollendo a tarifa correspondente de ICIO segundo a construción que vaia a realizar ( xeral, industrial ou plurifamiliar). No caso de non autoliquidarse polas dúas tarifas a autoliquidación non será válida.