Concello de Teo

MERCADOS AMBULANTES/ SAN MARTIÑO

(En el caso de que el Sujeto Pasivo posea su residencia habitual fuera España)

ATENCIÓN!!! No caso de autoliquidarse polo concepto deCOMUNICACIÓN PREVIA ( OBRAS MENORES) E ICIO”, deberá obrigatoriamente  liquidarse por dúas tarifas, así deberá escoller a tarifa correspondente a “comunicación previa ( obrigatoria)” e marcar + agregar tarifa  , escollendo a tarifa correspondente de ICIO segundo a construción que vaia a realizar ( xeral, industrial ou plurifamiliar). No caso de non autoliquidarse polas dúas tarifas a autoliquidación non será válida.